Untitled Document
 
Untitled Document


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม มุ่งมั่นคุณธรรม ประสานใจชุมชน ก้าวไกลเรียนดี เทคโนโลยีทันสมัยฝึกฝนสุขภาพให้แข็งแรงรักษ์การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

พันธกิจของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. พัฒนาเทคโนโลยี และจัดการศิกษาด้านเทคโนโลยีให้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมด้านกีฬา พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของบุคลากรในโรงเรียน
5. ส่งเสริมอาชีพให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น
8. ระดมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  
เป้าประสงค์
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้ใ ห้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสามารถออก
ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพชมรมช่างภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
 
    1     

Untitled Document

View My Stats
 


312 หมู่ที่ 5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3

                                                            โทร. 038-338 053 l เที่ยวเกาะสีชัง l เที่ยวศรีราช l เที่ยวมุกดาหาร l มุกโฟโต้คลับ l เพชรบูรณ์โฟโต้คลับ l แมงตับเต่า l